assembly


مونتاژ ماشینی

یک خط مونتاژ، یک فرآیند تولید است که اغلب با نام مونتاژ پیشرونده معرفی میگردد و در آن قطعات محصولی که در دست تولید است به عنوان مونتاژ نیمه تمام از ایستگاهی به ایستگاه دیگر (کاری به به محل کار) منتقل می شوند تا محلی که قطعات به ترتیب تا زمانی که تولید نهایی صورت بگیرد، اضافه شوند. با حرکت های مکانیکی قطعات به کار مونتاژ و حرکت های قطعات نیمه تمام از ایستگاه کاری به ایستگاه محل کار، یک محصول کامل می تواند تندتر و با حجم کاری کمتر عمل کند، مگر اینکه کارگران آن بخش، قطعات را به قطعه ی ثابت برای مونتاژ کردن منتقل کنند.

در اینجا بردهای پردازشگر الکترونیکی دستگاه های سونوگرافی، توسط ماشین های تمام اتوماتیک مونتاژ و تست الکتریکال می شوند. سپس بعد از برنامه ریزی پردازشگر ها، عملکرد خروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و پس از کنترل کیفیت و پاس شدن از  تست ها، وارد مرحله ی مونتاژ می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

تلفن شما منتشر نمی شود.
بخش های ستاره دار را تکمیل کنید.